Lang zullen we leven?

In de collectie bevinden zich honderden ontwerpen voor de huisvesting van ouderen. Deze presentatie toont hiervan een keuze en bestaat uit 50 innovatieve en karakteristieke ontwerpen voor de huisvesting van ouderen over de afgelopen 100 jaar. De presentatie is samengesteld door studenten van de Vrije Universiteit. Ouderenhuisvesting is een actueel en urgent thema. De voortschrijdende vergrijzing en de kosten die dit met zich meebrengt heeft tot ingrijpende stelselwijzingen geleid, zoals de scheiding van zorg en wonen, de privatisering van de zorg, en het beleid om ouderen steeds langer thuis te laten wonen. Deze nieuwe politieke en economische werkelijkheid is van invloed op de huisvesting voor ouderen en biedt een kans om het verschijnsel veroudering als een culturele opgave centraal te stellen. Ontwerpen voor ouderenhuisvesting zijn een instrument om alternatieve vormen van samenleven en zorg te onderzoeken. Deze presentatie laat zien dat de zoektocht naar nieuwe modellen niet op zichzelf staat, maar een rijke voorgeschiedenis kent. In de loop van de twintigste eeuw is door liefdadigheidsinstellingen, overheden, zorginstellingen, de ouderen zelf en ontwerpers op verschillende manieren nagedacht over het ‘vraagstuk van de huisvesting der bejaarden’. Daarbij werd van verschillende expertises gebruik gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van geriatrie, sociologie, akoestiek, kleurtheorie en veiligheid. Met deze 50 ontwerpen voor ouderenhuisvesting stelt Het Nieuwe Instituut de huisvesting van ouderen als een breder cultureel vraagstuk aan de orde, gevoed vanuit erfgoed en een historisch perspectief.